+48 63 272 08 46    ktbs@ktbs-kolo.pl     ul. Asnyka 21, Koło
Menu   

Ogłoszenie - wynajem lokalu użytkowego Toruńska 8

Dodane: 30 Kwiecień 2021  09:53:11    Autor: Jarosław Tkacz    Drukuj

Lokal użytkowy do wynajęcia - centrum miasta

O G Ł O S Z E N I E

Kolskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  o g ł a s z a   przetarg ofertowy  na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Kole przy ul. Toruńska 8         

 • Lokal o powierzchni użytkowej 65,92 m2 wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie – gazowe, licznik wody i ciepła

 

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: administracja@ktbs-kolo.pl , pocztą lub do skrzynki odbiorczej przed wejściem do Spółki na adres 62-600 Koło ul. Asnyka 21 do dnia 10.06.2021r. do godz. 13:00

z dopiskiem: ,, OFERTA NA WYNAJEM - TORUŃSKA 8,”

 

 1. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
 2. Minimalna kwota za 1m² wynosi 45,00 zł +VAT 23% = 55,35 zł brutto
 3. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu tj. kwoty 3 648,67 zł (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 67/100)

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 08.06.2021r. na konto  54 1090 1203 0000 0000 2002 6570 do godz. 15:00. Za termin dokonania wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na oznaczony rachunek KTBS Sp. z o.o. w Kole. W tytule przelewu należy zamieścić informację „przetarg lokal użytkowy Toruńska 8”

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny najmu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie nr konta na które należy dokonać zwrotu wadium w przypadku gdy jest inne niż konto, z którego przelano wadium.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.06.2021r o godz. 11:00 w siedzibie KTBS Sp. z o.o.

 

Zamawiający określa preferowaną działalność w lokalu będącym przedmiotem przetargu jako zakład fryzjersko – kosmetyczny.

 

 1. W ofercie należy podać następujące dane:

-  nazwa i adres najemcy

-  proponowaną cenę za m²

-  proponowany termin podpisania umowy najmu

-  określenie rodzaju prowadzonej działalności

- umieszczenie klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 

 1. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres trzech lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres na wniosek najemcy oraz z zastrzeżeniem możliwości trzymiesięcznego jej wypowiedzenia.
 2. Do ceny najmu ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych lokalu niezależnych od wynajmującego m.in. za: wodę, ścieki, energię elektryczną, centralne ogrzewanie.
 4. Czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Najemca jest zobowiązany do indywidualnego podpisania umowy na odbiór nieczystości stałych.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne posiadające obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. Poz. 2278), którzy uzyskali w trybie powyższej ustawy promesę lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma nabycie nieruchomości.
 2. Po wyborze oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu dokumentu tożsamości (w przypadku osoby fizycznej), pełnomocnictwa w formie  aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a podmioty gospodarcze aktualny wyciąg z właściwego rejestru (zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacyjnej o Działalności Gospodarczej lub odpis KRS). W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – aktualna umowa spółki cywilnej.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 4. Jeśli osoba, która przetarg wygrała bez uzasadnienia nie przystąpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy najmu, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą stawkę czynszu najmu.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę otrzymanych ofert przetargu.
 7. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, na stronie internetowej www.ktbs-kolo.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń KTBS Sp. z o.o. w Kole oraz w oknie witrynowym przedmiotowego lokalu użytkowego.
 8. Bliższych informacji o przetargu udziela Dział Administracji pod numerem telefonu :
  691-032-762 lub 601-144-108.
 9. Osoby zainteresowane przed przetargiem winny zapoznać się ze stanem faktycznym lokalu.

 

 

Prezes Zarządu

Jarosław Tkacz

Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy
112
Pogotowie ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Straż Miejska
986
Pogotowie energetyczne
991

awarie i usterki

wszelkie usterki i awarie prosimy zgłaszać pod poniższe numery telefonu lub drogą e-mailową: ktbs@ktbs-kolo.pl

601 144 109

Dział remontów i inwestycji

603 799 234

Elektryk

603 799 238

Hydraulik

Kontakt

Kolskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

ul. Asnyka 21,
62-600 Koło
E-mail: ktbs@ktbs-kolo.pl
tel. 632 720 846

Strona stworzona przez F&A MEDIA 2020